http://www.tepitaka.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ20/03/2012
อัพเดท06/06/2016
ผู้เข้าชม90,604
เปิดเพจ112,880

ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2 รุ่น 1

ประกาศผลสอบ

หลักสูตรอบรม

ประกาศผลสอบ 2555

โครงสร้างหลักสูตร "เตปิฏกสุเตสนศึกษา" พร้อมรายละเอียด

โครงสร้างหลักสูตร "เตปิฏกสุเตสนศึกษา" พร้อมรายละเอียด

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเตปิฏกสุเตสนศึกษา กำหนดให้นิสิตหรือนักศึกษาเรียนรายวิชาต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น ๕ หมวด ดังนี้

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์                ๕๐ หน่วยกิต
๒. วิชาอรรถสังวัณณนา              ๓๐ หน่วยกิต
๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก          ๔๐ หน่วยกิต
๔. วิชาธัมมวินัย                       ๑๕ หน่วยกิต
๕. วิชาอภิธรรมปิฎก                  ๑๕ หน่วยกิต
                                   รวม ๑๕๐ หน่วยกิต

แผนการจัดการเรียน

การจัดการเรียน ใช้เวลาปกติ ๔ ปี แบ่งการเรียนเป็นปีละ ๒ ภาคเรียนปกติ การจัดรายวิชา จะจัดให้เรียนตามความเหมาะสมในแต่ละปี รายวิชาพื้นฐานทั้งหมด จะจัดให้เรียนในปีที่ ๑-๒ ส่วนวิชาโท และวิชาเอก รวมทั้งวิชาเลือกเสรี จะจัดให้เรียนในปีที่ ๓ และ ๔

แผนการเรียน

๑. การเรียนสำหรับชั้นปีที่ ๑ ให้เรียนประมาณ ๓๘ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละประมาณ ๑๙ หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังนี้

๑.๑ วิชาบาลีไวยากรณ์                ประมาณ.......หน่วยกิต
๑.๒ วิชาอรรถกถาสังวรรณนา         ประมาณ.......หน่วยกิต
๑.๓ วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก          ประมาณ........หน่วยกิต
๑.๔ วิชาธัมมวินัย                       ประมาณ........หน่วยกิต
๑.๕ วิชาอภิธรรมปิฎก                  ประมาณ........หน่วยกิต
                                                    รวม ๓๘ หน่วยกิต

๒. การเรียนสำหรับชั้นปีที่ ๒ ให้เรียนประมาณ ๓๘ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละประมาณ ๑๙ หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังนี้

๒.๑ วิชาบาลีไวยากรณ์              ประมาณ........หน่วยกิต
๒.๒ วิชาอรรถกถาสังวรรณนา       ประมาณ........หน่วยกิต
๒.๓ วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก        ประมาณ.........หน่วยกิต
๒.๔ วิชาธัมมวินัย                     ประมาณ........หน่วยกิต
๒.๕ วิชาอภิธรรมปิฎก                ประมาณ........หน่วยกิต
                                                 รวม ๓๘ หน่วยกิต 

๓. การเรียนสำหรับชั้นปีที่ ๓ ให้เรียนประมาณ ๓๘ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละประมาณ ๑๙ หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังนี้

๓.๑ วิชาบาลีไวยากรณ์              ประมาณ.........หน่วยกิต
๓.๒ วิชาอรรถกถาสังวรรณนา       ประมาณ.........หน่วยกิต
๓.๓ วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก        ประมาณ.........หน่วยกิต
๓.๔ วิชาธัมมวินัย                     ประมาณ.........หน่วยกิต
๓.๕ วิชาอภิธรรมปิฎก                ประมาณ.........หน่วยกิต
                                                   รวม ๓๘ หน่วยกิต

 

๔. การเรียนสำหรับชั้นปีที่ ๔ ให้เรียนประมาณ ๓๘ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นภาคเรียนละประมาณ ๑๙ หน่วยกิต ตามรายวิชา ดังนี้

๔.๑ วิชาบาลีไวยากรณ์               ประมาณ.........หน่วยกิต
๔.๒ วิชาอรรถกถาสังวรรณนา        ประมาณ.........หน่วยกิต
๔.๓ วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก         ประมาณ.........หน่วยกิต
๔.๔ วิชาธัมมวินัย                      ประมาณ.........หน่วยกิต
๔.๕ วิชาอภิธรรมปิฎก                 ประมาณ.........หน่วยกิต
                                                    รวม ๓๘ หน่วยกิต

                                รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต

 

ระยะเวลาของการเรียน

                                ๑. กำหนดให้เรียนตลอด ๑ ปีการศึกษา รวม ๒ ภาคการศึกษา
                                ๒. เรียนรายวิชาละ ๒ คาบต่อสัปดาห์ รวมคาบการเรียนตลอด ๑ ภาคการศึกษาควรไม่น้อยกว่า... คาบ ต่อรายวิชา

การวัดและประเมินผล

                                ๑. นิสิตหรือนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของการสอน จึงจะมีสิทธิสอบ
                                ๒. ให้สอบวัดผลการเรียนก่อนการสอบของรายวิชาปกติ
                                ๓. ให้คะแนนเต็มรายวิชาละ ๑๐๐ คะแนน
                                ๔. เกณฑ์ผ่าน ๖๐ คะแนน ในแต่ละรายวิชา
                                ๕. นิสิตสอบไม่ผ่านในรายวิชาใด ให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น
                                ๖. นิสิตต้องสอบผ่านครบทุกรายวิชาก่อนจบการศึกษา มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิจบการศึกษา

                               

รายวิชา

หลักสูตร เตปิฏกสุเตสนศึกษา

 

 

ชั้นปีที่ ๑        

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. กัจจายนสูตร (สนธิ, นาม อาขยาต, กิตก์)
๒. ปาฬิสิกขา
๓. พาลาวตาร (นามและอาขยาต)
๔. ปทวิจารณ์ (นามและอาขยาต)   

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. การแปลบาลี ๑
๒. วากยสัมพันธ์ ๑
๓. กระบวนการตีความพุทธพจน์ตามแนวเนตติ         

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑.หลักการใช้คำบาลี
๒. หลักการตั้งรูปวิเคราะห์
๓. หลักการใช้สำนวนโวหารนยะ อุปจาระ                 

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. วินัยเบื้องต้น
๒. พระสูตรเบื้องต้น
๓. วิสุทธิมรรค   
๔. ปริตตศึกษา

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๑ (๕ ปริเฉท  จิ-เจ-ป-รู-สมุจฺ)
๒. ยมกบั้นปลาย
๓. ประวัติการเผยแผ่อภิธรรม

ชั้นปีที่ ๒              

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. กัจจายนสูตร (การกะ, สมาส, ตัทธิต)
๒. ปทรูปสิทธิ (สนธิ-นาม)
๓. พาลาวตาร (ที่เหลือ)
๔. ปทวิจารณ์ (ที่เหลือ)    

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. สังวัณณนานิยาม
๒. นยะและสาสนปัฏฐาน
๓. การแปลบาลี ๒
๔. วากยสัมพันธ์ ๒           

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. หลักการเก็บองค์ธรรมจากรูปวิเคราะห์
๒.หลักการวินิจฉัยพระบาลี
๓. การจำแนกประเภทของประโยคบาลี       

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. สีลขันธวรรค
๒. กังขาวิตรณี 
๓. ธรรมบทวิเคราะห์
๔. ชาดก              

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. ปรมัตถสังเขป (๕ ปริเฉท)
๒. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒ (ที่เหลือ)
๓. อภิธรรมในพระสูตร

ชั้นปีที่ ๓               

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. ปทรูปสิทธิ (อาขยาตและกิตก์)
๒. อภิธานัปปทีปิกา (๒๒๖ คาถา)
๓. สุโพธาลังการะ (๑-๒)
๔. วุตโตทัย (วัณณพฤติ)  

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. การอธิบายพุทธพจน์ด้วยหลักสังวัณณนา
๒. การแปลบาลี ๓
๓. หลักการตีความหมายแฝง
๔. คันถาภรณศึกษา           

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. หลักการจำแนกสภาวธรรม
๒. สูตรธาตุมาลาปัจจยศึกษา
๓. การรจนาบาลี(ร้อยแก้ว)
๔. วิธีการสัมพันธ์บทโดยชื่อของปัฏฐานปัจจัย           

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. ปาราชิกกัณฑ์
๒. กัมมากัมมวินิจฉัย
๓. ประมวลพระสูตรเพื่อการปฏิบัติ
๔. อริยสัจสี่วิเคราะห์        

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. กถาวัตถุเบื้องต้น
๒. อภิธัมมาวตาร
๓. ศึกษาเชิงวิเคราะห์เจตสิก
๔. ปัฏฐานเพื่อการปฏิบัติ

ชั้นปีที่ ๔               

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. ปทรูปสิทธิ (การกะ, สมาส, ตัทธิต)
๒. อภิธานัปปทีปิกา (อเนกัตถวรรค)
๓. สุโพธาลังการะ (๓-๔-๕)
๔. วุตโตทัย (มาตราพฤติ)

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. วิธีการสังวัณณนาของพระอัฏฐกถาจารย์
๒. วิธีการแปลความหมายจากคัมภีร์บาลี
๓. การแปลพระไตรปิฎก 

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. วิธีการสงเคราะห์ปัจจัยปัจจยุบันและปัจจยสัตติ
๒. กระบวนการสร้างคำด้วยนิรุตตินัย
๓. การวินิจฉัยลิงค์-ธาตุ-วิภัติ-ปัจจัย ฯลฯ
๔. สัททัตถเภทจินตาศึกษา              

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. วินัยวินิจฉัย
๒. ปฏิสัมภิทามรรค
๓. มหาสติปัฏฐานสูตรศึกษา
๔. ปฏิจจสมุปบาทศึกษา   

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. กถาวัตถุบั้นปลาย
๒. การแปลปัฏฐาน
๓. การแปลมาติกาธาตุกถา
๔. ธัมมสังคณีวิเคราะห์ 

ตารางชั้นและรายวิชา
หลักสูตร เตปิฏกสุเตสนศึกษา 

ชั้นปีที่

วิชาบาลีไวยากรณ์

วิชาอรรถสังวัณณนา

วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

วิชาธัมมวินัย

วิชาอภิธรรมปิฎก

ปีที่ ๑

๑. กัจจายนสูตร (สนธิ, นาม อาขยาต, กิตก์)

๒. ปาฬิสิกขา

๓. พาลาวตาร (นามและอาขยาต)

๔. ปทวิจารณ์ (นามและอาขยาต)

๑. การแปลบาลี ๑

๒. วากยสัมพันธ์ ๑

๓. กระบวนการตีความ
พุทธพจน์ตามแนวเนตติ

๑.หลักการใช้คำบาลี

๒. หลักการตั้งรูปวิเคราะห์

๓. หลักการใช้สำนวนโวหารนยะ อุปจาระ

๑. วินัยเบื้องต้น

๒. พระสูตรเบื้องต้น

๓. วิสุทธิมรรค

๔. ปริตตศึกษา

๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๑
(๕ ปริเฉท  จิ-เจ-ป-รู-สมุจฺ)

๒. ยมกบั้นปลาย

๓. ประวัติการเผยแผ่อภิธรรม

ปีที่ ๒

๑. กัจจายนสูตร (การกะ, สมาส, ตัทธิต)

๒. ปทรูปสิทธิ (สนธิ-นาม)

๓. พาลาวตาร (ที่เหลือ)

๔. ปทวิจารณ์ (ที่เหลือ)

๑. สังวัณณนานิยาม

๒. นยะและสาสนปัฏฐาน

๓. การแปลบาลี ๒

๔. วากยสัมพันธ์ ๒

๑. หลักการเก็บองค์ธรรม
จากรูปวิเคราะห์

๒.หลักการวินิจฉัยพระบาลี

๓. การจำแนกประเภทของประโยคบาลี

๑. สีลขันธวรรค

๒. กังขาวิตรณี 

๓. ธรรมบทวิเคราะห์

๔. ชาดก

๑. ปรมัตถสังเขป (๕ ปริเฉท)

๒. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒

(ที่เหลือ)

๓. อภิธรรมในพระสูตร

ปีที่ ๓

๑. ปทรูปสิทธิ (อาขยาตและกิตก์)

๒. อภิธานัปปทีปิกา (๒๒๖ คาถา)

๓. สุโพธาลังการะ (๑-๒)

๔. วุตโตทัย (วัณณพฤติ)

๑. การอธิบายพุทธพจน์ด้วยหลักสังวัณณนา

๒. การแปลบาลี ๓

๓. หลักการตีความหมายแฝง

๔. คันถาภรณศึกษา

๑. หลักการจำแนกสภาวธรรม

๒. สูตรธาตุมาลาปัจจยศึกษา

๓. การรจนาบาลี(ร้อยแก้ว)

๔. วิธีการสัมพันธ์บทโดยชื่อของ
ปัฏฐานปัจจัย

๑. ปาราชิกกัณฑ์

๒. กัมมากัมมวินิจฉัย

๓. ประมวลพระสูตร
เพื่อการปฏิบัติ

๔. อริยสัจสี่วิเคราะห์

๑. กถาวัตถุเบื้องต้น

๒. อภิธัมมาวตาร

๓. ศึกษาเชิงวิเคราะห์เจตสิก

๔. ปัฏฐานเพื่อการปฏิบัติ

ปีที่ ๔

๑. ปทรูปสิทธิ (การกะ, สมาส, ตัทธิต)

๒. อภิธานัปปทีปิกา (อเนกัตถวรรค)

๓. สุโพธาลังการะ (๓-๔-๕)

๔. วุตโตทัย (มาตราพฤติ)

๑. วิธีการสังวัณณนาของพระอัฏฐกถาจารย์

๒. วิธีการแปลความหมายจากคัมภีร์บาลี

๓. การแปลพระไตรปิฎก

๑. วิธีการสงเคราะห์ปัจจัยปัจจยุบันและปัจจยสัตติ

๒. กระบวนการสร้างคำด้วยนิรุตตินัย

๓. การวินิจฉัยลิงค์-ธาตุ-วิภัติ-ปัจจัย ฯลฯ

๔. สัททัตถเภทจินตาศึกษา

๑. วินัยวินิจฉัย

๒. ปฏิสัมภิทามรรค

๓. มหาสติปัฏฐานสูตรศึกษา

๔. ปฏิจจสมุปบาทศึกษา

๑. กถาวัตถุบั้นปลาย

๒. การแปลปัฏฐาน

๓. การแปลมาติกาธาตุกถา

๔. ธัมมสังคณีวิเคราะห์

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

 

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. กัจจายนสูตร (สนธิ, นาม อาขยาต, กิตก์)

๒. ปาฬิสิกขา

๓. พาลาวตาร (นามและอาขยาต)

๔. ปทวิจารณ์ (นามและอาขยาต)   

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. การแปลบาลี ๑

๒. วากยสัมพันธ์ ๑

๓. กระบวนการตีความพุทธพจน์ตามแนวเนตติ     

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑.หลักการใช้คำบาลี

๒. หลักการตั้งรูปวิเคราะห์

           ๓. หลักการใช้สำนวนโวหารนยะ อุปจาระ

 

 

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                   

๑. วินัยเบื้องต้น

๒. พระสูตรเบื้องต้น

๓. วิสุทธิมรรค   

๔. ปริตตศึกษา

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๑ (๕ ปริเฉท  จิ-เจ-ป-รู-สมุจฺ)

๒. ยมกบั้นปลาย

๓. ประวัติการเผยแผ่อภิธรรม

 

 

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๒

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

 

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. กัจจายนสูตร (การกะ, สมาส, ตัทธิต)

๒. ปทรูปสิทธิ (สนธิ-นาม)

๓. พาลาวตาร (ที่เหลือ)

๔. ปทวิจารณ์ (ที่เหลือ)    

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. สังวัณณนานิยาม

๒. นยะและสาสนปัฏฐาน

๓. การแปลบาลี ๒

๔. วากยสัมพันธ์ ๒           

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. หลักการเก็บองค์ธรรมจากรูปวิเคราะห์

๒.หลักการวินิจฉัยพระบาลี

๓. การจำแนกประเภทของประโยคบาลี       

 

 

 

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                   

๑. สีลขันธวรรค

๒. กังขาวิตรณี 

๓. ธรรมบทวิเคราะห์

๔. ชาดก              

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. ปรมัตถสังเขป (๕ ปริเฉท)

๒. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒ (ที่เหลือ)

๓. อภิธรรมในพระสูตร

 

 

 

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๓

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

 

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. ปทรูปสิทธิ (อาขยาตและกิตก์)

๒. อภิธานัปปทีปิกา (๒๒๖ คาถา)

๓. สุโพธาลังการะ (๑-๒)

๔. วุตโตทัย (วัณณพฤติ)  

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. การอธิบายพุทธพจน์ด้วยหลักสังวัณณนา

๒. การแปลบาลี ๓

๓. หลักการตีความหมายแฝง

๔. คันถาภรณศึกษา           

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. หลักการจำแนกสภาวธรรม

๒. สูตรธาตุมาลาปัจจยศึกษา

๓. การรจนาบาลี(ร้อยแก้ว)

๔. วิธีการสัมพันธ์บทโดยชื่อของปัฏฐานปัจจัย     

 

 

 

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                   

๑. ปาราชิกกัณฑ์

๒. กัมมากัมมวินิจฉัย

๓. ประมวลพระสูตรเพื่อการปฏิบัติ

๔. อริยสัจสี่วิเคราะห์        

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. กถาวัตถุเบื้องต้น

๒. อภิธัมมาวตาร

๓. ศึกษาเชิงวิเคราะห์เจตสิก

                        ๔. ปัฏฐานเพื่อการปฏิบัติ

 

 

 

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา ชั้นปีที่ ๔

ภาคเรียนที่ ๑

ภาคเรียนที่ ๒

 

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. ปทรูปสิทธิ (การกะ, สมาส, ตัทธิต)

๒. อภิธานัปปทีปิกา (อเนกัตถวรรค)

๓. สุโพธาลังการะ (๓-๔-๕)

๔. วุตโตทัย (มาตราพฤติ)

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. วิธีการสังวัณณนาของพระอัฏฐกถาจารย์

๒. วิธีการแปลความหมายจากคัมภีร์บาลี

๓. การแปลพระไตรปิฎก 

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. วิธีการสงเคราะห์ปัจจัยปัจจยุบันและปัจจยสัตติ

๒. กระบวนการสร้างคำด้วยนิรุตตินัย

๓. การวินิจฉัยลิงค์-ธาตุ-วิภัติ-ปัจจัย ฯลฯ

๔. สัททัตถเภทจินตาศึกษา              

 

 

 

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                   

๑. วินัยวินิจฉัย

๒. ปฏิสัมภิทามรรค

๓. มหาสติปัฏฐานสูตรศึกษา

๔. ปฏิจจสมุปบาทศึกษา   

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. กถาวัตถุบั้นปลาย

๒. การแปลปัฏฐาน

๓. การแปลมาติกาธาตุกถา

๔. ธัมมสังคณีวิเคราะห์

 

 

 

 

 

แนวสังเขปรายวิชา

๑. หมวดวิชาบาลีไวยากรณ์

๑.๑. กัจจายนสูตร (สนธิ, นาม อาขยาต, กิตก์)

                ศึกษาสูตรในคัมภีร์กัจจายนะ..

๑.๒. ปาฬิสิกขา

                ศึกษาบาลีไวยากรณ์พื้นฐาน...

๑.๓. พาลาวตาร (นามและอาขยาต)

                ศึกษากระบวนการสร้างคำนาม และอาขยาตโดยสังเขป..

๑.๔. ปทวิจารณ์ (นามและอาขยาต)              

                ศึกษาความหมายและประเภทของศัพท์ไวยากรณ์..

 

๒. หมวดวิชาอรรถสังวัณณนา

๒.๑. การแปลบาลี ๑

                ศึกษาหลักการแปลบาลีเบื้องต้น...

๒.๒ วากยสัมพันธ์ ๑

                ศึกษาหลักการเชื่อมโยงคำและประโยค...

๒.๓. กระบวนการตีความพุทธพจน์ตามแนวเนตติ

                ศึกษาหลักการอธิบายและตีความพุทธพจน์..

 

๓. หมวดวิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๓.๑.หลักการใช้คำบาลี

                ศึกษาวิธีการใช้คำภาษาบาลี..           

๓.๒. หลักการตั้งรูปวิเคราะห์

                ศึกษาวิธีการนิยามความหมายด้วยภาษาบาลี..

๓.๓ หลักการใช้สำนวนโวหารนยะ อุปจาระ

                ศึกษาการใช้สำนวนโวหารในภาษาบาลี..

 

๔. หมวดวิชาธัมมวินัย     

๔.๑. วินัยเบื้องต้น

                ศึกษาวินัยสิกขาบทเบื้องต้น..

๔.๒. พระสูตรเบื้องต้น

                ศึกษาพระสูตรเบื้องต้น..

๔.๓. วิสุทธิมรรค              

                ศึกษาหลักการปฏิบัติตามแนวคัมภีร์วิสุทธิมรรค..

๔.๔. ปริตตศึกษา

                ศึกษาความหมายในพระปริตรแต่ละสูตร...

 

                        ๕. หมวดวิชาอภิธรรมปิฎก

๕.๑. อภิธัมมัตถสังคหะ ๑ (๕ ปริเฉท  จิ-เจ-ป-รู-สมุจฺ)

                ศึกษาปรมัตถธรรมจากคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะภาษาบาลี..

๕.๒. ยมกบั้นปลาย

                ศึกษายมกบั้นปลาย ๕ ยมก..

๕.๓. ประวัติการเผยแผ่อภิธรรม

                ศึกษาประวัติการสืบทอดพระอภิธรรมตั้งแต่สมัยพุทธกาล..  

ชั้นปีที่ ๒              

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. กัจจายนสูตร (การกะ, สมาส, ตัทธิต)
๒. ปทรูปสิทธิ (สนธิ-นาม)
๓. พาลาวตาร (ที่เหลือ)
๔. ปทวิจารณ์ (ที่เหลือ)    

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. สังวัณณนานิยาม
๒. นยะและสาสนปัฏฐาน
๓. การแปลบาลี ๒
๔. วากยสัมพันธ์ ๒           

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. หลักการเก็บองค์ธรรมจากรูปวิเคราะห์
๒.หลักการวินิจฉัยพระบาลี
๓. การจำแนกประเภทของประโยคบาลี       

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. สีลขันธวรรค
๒. กังขาวิตรณี 
๓. ธรรมบทวิเคราะห์
๔. ชาดก              

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. ปรมัตถสังเขป (๕ ปริเฉท)
๒. อภิธัมมัตถสังคหะ ๒ (ที่เหลือ)
๓. อภิธรรมในพระสูตร

ชั้นปีที่ ๓               

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. ปทรูปสิทธิ (อาขยาตและกิตก์)
๒. อภิธานัปปทีปิกา (๒๒๖ คาถา)
๓. สุโพธาลังการะ (๑-๒)
๔. วุตโตทัย (วัณณพฤติ)  

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. การอธิบายพุทธพจน์ด้วยหลักสังวัณณนา
๒. การแปลบาลี ๓
๓. หลักการตีความหมายแฝง
๔. คันถาภรณศึกษา           

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. หลักการจำแนกสภาวธรรม
๒. สูตรธาตุมาลาปัจจยศึกษา
๓. การรจนาบาลี(ร้อยแก้ว)
๔. วิธีการสัมพันธ์บทโดยชื่อของปัฏฐานปัจจัย           

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. ปาราชิกกัณฑ์
๒. กัมมากัมมวินิจฉัย
๓. ประมวลพระสูตรเพื่อการปฏิบัติ
๔. อริยสัจสี่วิเคราะห์        

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. กถาวัตถุเบื้องต้น
๒. อภิธัมมาวตาร
๓. ศึกษาเชิงวิเคราะห์เจตสิก
๔. ปัฏฐานเพื่อการปฏิบัติ

ชั้นปีที่ ๔               

๑. วิชาบาลีไวยากรณ์

๑. ปทรูปสิทธิ (การกะ, สมาส, ตัทธิต)
๒. อภิธานัปปทีปิกา (อเนกัตถวรรค)
๓. สุโพธาลังการะ (๓-๔-๕)
๔. วุตโตทัย (มาตราพฤติ)

๒. วิชาอรรถสังวัณณนา

๑. วิธีการสังวัณณนาของพระอัฏฐกถาจารย์
๒. วิธีการแปลความหมายจากคัมภีร์บาลี
๓. การแปลพระไตรปิฎก 

๓. วิชาพื้นฐานพระไตรปิฎก

๑. วิธีการสงเคราะห์ปัจจัยปัจจยุบันและปัจจยสัตติ
๒. กระบวนการสร้างคำด้วยนิรุตตินัย
๓. การวินิจฉัยลิงค์-ธาตุ-วิภัติ-ปัจจัย ฯลฯ
๔. สัททัตถเภทจินตาศึกษา              

๔. วิชาธัมมวินัย                                                                        

๑. วินัยวินิจฉัย
๒. ปฏิสัมภิทามรรค
๓. มหาสติปัฏฐานสูตรศึกษา
๔. ปฏิจจสมุปบาทศึกษา   

๕. วิชาอภิธรรมปิฎก

๑. กถาวัตถุบั้นปลาย
๒. การแปลปัฏฐาน
๓. การแปลมาติกาธาตุกถา
๔. ธัมมสังคณีวิเคราะห์

view

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

view